Aktuální informace ředitele školy č.5 po zveřejnění pokynů MŠMT

Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách manuál - soubor pokynů pro otevření MŠ a ZŠ.

Podle těchto manuálů se budeme snažit co nejdříve připravit provozní podmínky a organizaci vyučování naší ZŠ a MŠ od 25. 5. 2020. Veškeré informace k provozu škol jsou v těchto dokumentech! S manuály, kde jsou stanovena základní pravidla a principy pro znovuotevření škol, se můžete seznámit zde: PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL a PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Pro složku ZŠ není dokument příliš příznivý. Zde se také uvádí, že bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která stanoví v organizačním pokynu. Vzhledem k tomu, že považuji některá vyjádření v dokumentech (včetně právě při stanovení těch kritérií) za velmi vágní až nejasná, odeslal jsem panu ministrovi již další dopis, kde žádám MŠMT o zpřesnění, dopis najdete zde: DOPIS MŠMT

Momentálně jsme schopni zajistit organizaci výuky přesně tak, jak jsem Vás již dříve informoval, tedy střídáním skupin po dnech nebo týdnech (i zde jsem ale vznesl dotaz na MŠMT, zda to lze), nebo denně, pokud velká část žáků zůstane doma na distanční výuce.
Škola rovněž nemůže provozovat ranní družinu. Naopak odpolední družinu pro žáky 1. a 2. třídy dokážeme zajistit do 16,00. U žáků 3. třídy ještě stále hledáme možnosti pro zachování družiny v odpoledním čase. Pro žáky 4. a 5. třídy ŠD zajistit nelze!
Důkladně tedy znovu zvažte, jestli je pro vaše dítě prezenční výuka nezbytná.
Třídní učitelky vás budou postupně kontaktovat s tím, abyste třeba upřesnili nebo dodali své vyjádření.

Sledujte web školy, budeme informace postupně upřesňovat a aktualizovat.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)