Výpis vysvědčení

Vážení rodiče,

jako každý rok, i letos si žáci v pololetí přebírají tzv. výpis z vysvědčení. Je to MŠMT doporučovaný postup, který školám šetří starosti a práci s poškozenými blankety, které se dříve vracely do školy. Výpisy zůstávají žákům, nevracejí se!

Samotný výpis vysvědčení obsahuje v podstatě stejné údaje, jako originální vysvědčení.
Novelizovaná vyhláška č. 3/2015 Sb. stanovuje v § 3 (Obsah a forma výpisů z vysvědčení) toto: "Ve výpisu z vysvědčení musí být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce. Výpis z vysvědčení se opatří vždy jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila."

Vzhledem k tomu, že dokument nemá povahu úřední listiny, neobsahuje úřední razítko, pouze podpisy ŘŠ a TU.

Žáci 1. a 2. třídy dostanou výpis poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28.1. 2021.

Žákům  3. – 5. třídy byla klasifikace předána emailem na žákovské účty. Samotný výpis bude uložen u ředitele školy, a žáci jej osobně obdrží, jakmile se vrátí do školy.

Ani žáci 5. ročníku nepotřebují výpis pro účely přijímacího řízení na gymnázia, neboť klasifikace je školou vyplněna na formuláři přihlášky, a potvrzena razítkem a podpisem ředitele školy.

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)